همسايه - مواد مخدر در ایران .. وسیله ی رژیم برای حمایت مالی از تروریسم – کامل برنامه