همسایه - فقر در ایران .. مردم رنج می برند و رژیم نادیده می گیرد - کامل برنامه