همسايه - نماز جمعه در ایران..تریبونی سیاسی برای پیشبرد سیاستهای راهبردی نظام است - قسمت کامل برنامه